Financiering - bekostiging acties

Met de generieke lijn ‘financiering/bekostiging van acties’ maken we als programmateam duidelijk hoe wij in het kader van deze generieke lijn de actietrekkers kunnen ondersteunen bij het vinden van financiering voor hun acties. De actietrekkers kunnen op verschillende manieren ondersteuning krijgen:

  • Proactief: als wij constateren dat een bepaalde financieringsbron zich bij uitstek leent voor de bekostiging van een actie, nemen wij contact op met de actietrekker.
  • Reagerend op vragen van actietrekkers: meedenken over mogelijkheden als zij een kans voor financiering zien.
  • Algemeen advies op het gebied van financiering.

Verder worden er contacten onderhouden met onder andere RVO en de Europese Commissie en wordt samengewerkt met de werkgroep GVC financiering. Deze pagina zal regelmatig geactualiseerd worden om daarmee de laatste ontwikkelingen weer te geven voor de financiering van acties

Verschillende sporen voor financiering
Er is een veelheid aan verschillende financiers en financieringsvormen. De onderstaande tabel geeft een idee. In het programma gaan we uit van de indeling in drie lijnen: subsidieprogramma’s, maatwerk bekostiging en onderzoeksgelden. Hierna lichten we dit verder toe.

Partij

Financier

Financieringsvorm

Overheden

Rijk

BOMIRT

regio enveloppe, klimaat enveloppe, Green deal

Specifieke regelingen (zoals Quick Wins Binnenvaart)

Topsector logistiek

NWO/Universiteit (onderzoek)

Provincie, gemeenten, HbR

Fondsen, leningen (achtergesteld), erfpacht

Opbrengsten

Internationale samenwerkingsverbanden

Conference of European Directors of Roads CEDR (m.n. onderzoeksgelden)

Europese Commissie

Programma’s zoals H2020 (internationale onderzoekstrajecten), LIFE,….

CEF (TEN-T, Flagship-projecten)

Interreg (grensoverschrijdende samenwerking), EFSI

Financiële sector, bedrijven en particulieren

Banken/Ontwikkelings-maatschappijen/IFI’s

Banken, Pensioenfondsen

IFI’s (bijv. EIB Blending)

Leningen

Privaat

Bedrijfsleven (lening)

Crowdfunding

Gebruikers

Gebruikers

Heffingen, Tol, Willingness to Pay(WTP)

Subsidieprogramma’s
Deze eerste lijn is er op gericht om acties en vastomlijnde subsidieprogramma’s met elkaar te matchen Hierbij wordt gekeken of acties voldoen aan de voorwaarden van een financieringsprogramma. Wat de acties betreft kan het hierbij gaan om (plan)studies en/of werken.
Een voorbeeld waar we ons vooral op richten is het Europese CEF (Connecting Europe Facility) subsidieprogramma. In 2018 is een aanvraag mbt Truckparking in het kader van Topcorridors al succesvol gebleken.
Binnenkort wordt een nieuwe CEF call gelanceerd. Het voornemen was om deze in juli 2019 te laten beginnen, echter door de installatie van de nieuwe Europese Commissie is hierin vertraging ontstaan en wordt naar verwachting in november 2019 geopend.
Op dit moment wordt bekeken of de Digitaliseringsagenda zich ook leent voor de aankomende 2019 CEF call. Het voordeel is dat deze op korte termijn kunnen worden opgezet. De deadline die geldt voor de indiening geeft een “boost” aan het voorstel, aangezien partijen commitment moeten tonen door belangrijke zaken te regelen voor de datum van indiening.

Maatwerk bekostiging
Deze tweede lijn is complexer qua opzet, hierin wordt o.a. gedacht aan publieke maar ook private en institutionele partijen. Deze is meer bottom-up van karakter waarin maatwerk wordt geleverd rondom een actie. De complexere lijnen worden met de financiële sector ontwikkeld vaak in combinatie met overheden voor garanties of andere constructies zoals erfpacht. De complexere producten kennen een minder (of geen) strikte agenda waarin deadlines een minder grote rol spelen.

Opzetten van alternatieve financieringsstromen is een ontwikkeltraject waar in niet precies bekend is wat onderweg wordt tegengekomen en is sterk afhankelijk van de actie. Dit is maatwerk per actie waar banken, pensioenfondsen, provincies en gemeenten in worden betrokken, dit vergt meer voorbereidingstijd in vergelijking met de 'top-down lijn'. We hebben als doel gesteld om twee casussen te ontwikkelen in 2019. Dit idee is verder uitgewerkt in de Notitie Meerwaarde Integrale investeringsaanpak Corridors (van de werkgroep GVC Financiering) opgesteld door de provincies Gelderland en Zuid-Holland, waarin als de twee meest kansrijke casussen digitalisering en alternatieve brandstoffen worden geïdentificeerd. Hier worden constructies met achtergestelde leningen en erfpacht uitgewerkt. Uiteindelijk zal ook hier geprobeerd worden CEF fondsen aan te koppelen. De integrale ontwikkel- en financieringsaanpak dient uiteindelijk vastgesteld te worden tijdens het BO Mirt in november 2019.

Onderzoeksgelden
Een derde afzonderlijke lijn is meer los van de acties maar heeft betrekking op innovatieve elementen van acties die via onderzoekstrajecten verder kunnen worden ontwikkeld. Hiervoor worden research en development fondsen aangewend zoals Horizon2020 (H2020) en de NWO-gelden. Ook kunnen lopende onderzoekstrajecten worden beschouwd op hun relevantie voor Topcorridors en kan worden gekeken naar mogelijkheden voor aansluiting.

De innovatieve lijnen zullen worden ontwikkeld in samenspraak met het wetenschappelijk adviesteam. Hier loopt nu al een initiatief: fTMAAS dat door de TUDelft bij NWO is ingediend, fTMAAS is in september 2019 van start gegaan. Het betreft hier innovaties die een experimenteel karakter hebben waarvan de opbrengst nog niet zeker is.

Een aantal programma’s zoals H2020, Interreg en CEDR vergt samenwerking over de grens, minimaal drie EU lidstaten moeten meedoen. H2020 is hierin minder geschikt om dedicated op de Nederlandse corridors te werken aangezien deelname van drie lidstaten als het uiterste minimum wordt gezien.

Samen investeren in de Topcorridors

  • Geen resultaten gevonden

    Je zoekopdracht leverde helaas geen resultaat op. Controleer de spelling of probeer het opnieuw met een andere term.
Cookie-instellingen