Duurzaamheid

Duurzaamheid is van groot belang voor de toekomstvastheid van de Topcorridors. Daarom wordt er ook ingezet op een optimale leefkwaliteit en woonomgeving langs de corridors. In het BO MIRT van 2018 zijn belangrijke afspraken gemaakt m.b.t. CO2 reductie middels Clean Energy Hubs. 

Clean Energy Hubs
Het realiseren van een dekkend netwerk van Clean Energy Hubs op de bovengemiddelde logistieke knooppunten op de corridors is een belangrijke voorwaarde voor de transitie van de voer- en vaartuigen die op fossiele brandstoffen lopen naar schone en klimaatvriendelijkere brandstoffen. Binnen de Topcorridors wordt vanuit initiatieven in het land toegewerkt naar een netwerk van Clean Energy Hubs. Clean Energy Hubs zijn duurzame vulpunten voor voertuigen, met name gericht op zwaar transport en bestaande technologie. Zeg maar de tankstations van de toekomst, eventueel aangevuld met andere faciliteiten. De beschikbaarheid van laad- en tankinfrastructuur maakt dat iedereen die wíl overstappen naar alternatieve energiedragers dat ook kán. Met name voor het vrachtvervoer, maar ook voor de binnenvaart is dat een belangrijke stap in de transitie naar duurzame mobiliteit. Het jaar 2019 ligt de focus op het verzamelen van casussen en ondersteunen van initiatiefnemers en op basis daarvan komen tot een visie op Clean Energy Hubs.
 
Nut en noodzaak
Het realiseren van Clean Energy Hubs is een initiatief dat is ontstaan vanuit de behoefte om ook al op korte termijn te kunnen verduurzamen voor een grote groep voertuigen. Een aantal provincies op de Goederenvervoer corridor, het Rijk en het havenbedrijf Rotterdam hebben de handen in een geslagen om gezamenlijk een strategie te ontwikkelen. De eerste acties zijn gericht op het wegtransport, maar de ontwikkelingen in de binnenvaart houden we ook in het vizier. Als meest kansrijke brandstof voor de eerste jaren lijkt elektrisch voor bestelbusjes en licht transport, en biobrandstoffen, HVO, GTL, CNG en Bio LNG (groen gas) voor het zwaardere transport, maar ook wordt er al nagedacht over de introductie van waterstof. Lees meer in het plan van aanpak CEH.

Een Clean Energy Hub beoogd meer te zijn dan slechts een tank- of bunkerfaciliteit voor nieuwe, duurzame voertuigen. Er wordt gekeken naar combinaties met andere toepassingen, zoals opgaven rond truckparking, duurzame wasplaatsen voor trucks, food- en vergaderfaciliteiten. Vanuit een basisconcept van Clean Energy Hub kunnen verschillende lokale en provinciale initiatieven worden meegenomen, zodat de wensen van de omgeving in acht genomen kunnen worden. Meer

Afvalstromen over water (modal shift)  
Wat er vooraf plaats vond …

Bureau voor de Binnenvaart (BVB) heeft op verzoek van de Topcorridors in 2019 een quick scan gedaan om de potentie van afvalstromen van weg naar water in kaart te brengen. Hieruit zijn een 6-tal kansrijke opties naar voren gekomen, geclusterd rondom een aantal gemeenten en afvalverwerkers, om op korte termijn te gaan uitwerken. De ambitie is om op basis van de eerste stap met deze zes kansrijke opties de potentie van afvalstromen ook verder uit te breiden op zowel binnen als buiten de corridors.

De 6-tal kansrijke opties zijn in beeld gebracht op basis van het criterium: meest eenvoudig te realiseren. Daarnaast wordt op basis van de quick scan uitgewerkt waar vanaf 2020 andere potentiele locaties/ samenwerkingsverbanden gerealiseerd kunnen worden. Meer

Parallel daaraan worden komend half jaar op 3 thema’s nader onderzoek gedaan, te weten:

  • In beeld brengen mogelijkheden van afvalhubs: Zowel nieuwe hubs, als mogelijk uitbreiding bestaande kades, dan wel combineren met bedrijfsafvallocaties.
  • In beeld brengen wet- en regelgeving die belemmerend/ bevorderend kan zijn om afval te bundelen, op te slaan op hubs.
  • Economische mogelijkheden en randvoorwaarden voor los gestort dan wel geperste afvalstromen met voors- en tegens.

Afspraken BO MIRT 2019
TSL en BVB hebben dit bovenstaande voorstel gezamenlijk verder uitgewerkt en in het BO MIRT 2019 is afgesproken dat:

  • De Topsector Logistiek regisseert samen met corridorpartijen een prioritering, fasering en realisatie van de aanpak van kansrijke trajecten voor het verplaatsen van afvalstromen van weg naar water;
  • Medio 2020 worden vervolgafspraken gemaakt rondom bekostiging van de aanpak van de 6 kansrijke trajecten en de verdeling van budgetten tussen Topsector en regio’s, onder de voorwaarde dat afvalstromen van weg naar water in de vervolgaanpak Topsector Logistiek wordt geprioriteerd.
  • De Topsector Logistiek zorgt voor uitrol van kennis, randvoorwaarden en ervaringen vanuit corridors naar andere kansrijke trajecten.

 

 

Cookie settings