Sturen op knooppunten

Sturingsafspraken  knooppunten
In het programma zijn op basis van het MIRT-onderzoek (2017) de zes belangrijkste knooppunten voor multimodale goederenoverslag geselecteerd. In deze knooppunten vestigen zich belangrijke afgeleide economische bedrijvigheid (logistiek, bewerking, services e.d.). Het gaat om: Moerdijk, Nijmegen, Tilburg, Venlo, Sittard-Geleen en Tiel.

Het programma richt zich op het versterken van deze knooppunten omdat dit de regionale economie helpt, goed is voor het zuinig omgaan met schaarse ruimte en de uitwisseling tussen modaliteiten (weg, water, spoor) bevorderd ten behoeve van transportcapaciteit en duurzaamheid (‘modal shift’). Frits Verhees (programmateam)

Afspraken BO-MIRT 2019
De kracht van de goederenvervoercorridors is vooral gelegen in goed functionerende knooppunten. In het BO-MIRT van 2019 is afgesproken om de knooppunten verder te ontwikkelen, waarbij de regio’s verkennen op welke wijze zij hierin kunnen sturen op het gebied van ruimtelijk-economisch beleid, duurzaamheid en modal shift. In de knooppunten zullen vooral voorzieningen moeten komen als truckstops en clean energy hubs. Concreet zijn afspraken gemaakt over gezamenlijke investeringen in een multimodale terminal in Tilburg, spoorcapaciteit in Venlo en knoop 38 in Nijmegen. Ook is afgesproken om een gezamenlijk programma uit te voeren om de modal shift naar binnenvaart en spoor te versnellen.

Acties die onder dit thema vallen:
Coördinatie/Sturingsafspraken optimaliseren knooppunten
Optimalisatie knooppunt Nijmegen/Railterminal Gelderland/Nijmegen
Optimalisatie knooppunt Tiel
Optimalisatie knooppunt Venlo/Spoorgoederenknooppunt Venlo
Optimalisatie knooppunt Moerdijk/ spooraansluiting Moerdijk
Optimalisatie knooppunt Tilburg
Last-mile spoor (Rotterdam / Moerdijk en andere knooppunten)
Vestiging bedrijven goederencorridors
Modal shift potentie continentaal transport via knooppunten
Optimalisatie knooppunt Sittard/Geleen/ Stein
Alle bereikte resultaten zijn in kaart gebracht.

In 2018 hebben de Minister, de staatssecretaris, de vier gedeputeerden en de directeur Havenbedrijf Rotterdam (mede namens Topsector Logistiek)  twee belangrijke besluiten genomen over de versterking van deze knooppunten (Bestuurlijk Overleg MIRT, november 2018):

  1. Opdracht om een verkenning uit te voeren naar de mogelijkheden om gezamenlijk ruimtelijk beleid te formuleren en af stemmen op de programma-ambities en logistieke bedrijvigheid vraaggericht te ontwikkelen (in de knooppunten).
  2. De 6 knooppunten ronden hun Plannen van Aanpak gericht op versterking af. Deze plannen zijn opgebouwd rond een ‘Pyramide’ (zie onderstaand figuur), een hiërarchie van maatregelen die ‘modal shift’ en regionale economie bevorderen en nut hebben voor de totale corridor-performance.  Er wordt een maatregelenprioritering over het geheel van deze 6 plannen aangebracht.       

Samenwerking
De provincie Limburg is trekker van deze projecten. Bij het uitvoeren van deze opdracht zullen de partners in het programma (ministerie IenW, vier  provincies, Havenbedrijf Rotterdam) belanghebbenden (gemeenten, logistieke bedrijven en terminals in de knooppunten, maatschappelijke groeperingen) betrekken.

Meer informatie
Ton Neumann (Provincie Limburg) ajm.neumann@prvlimburg.nl en Frits Verhees (Programmateam) frits.verhees@atosborne.nl).

CBS: “Goederenvervoer in Nederland met binnenvaartschepen, vrachtauto’s of treinen gaat steeds vaker via logistieke hotspots. Dit zijn knooppunten waar goederen worden overgeladen. Het goederenvervoer van en naar de vijf belangrijkste hotspots groeide tussen 2010 en 2017 met bijna 18 procent, elf keer zo snel als buiten deze hotspots”

Investeringsprogramma
Waarom is het belangrijk dat de haven van Rotterdam en de Oost- en Zuidoostcorridors hun toppositie houden? Bekijk het filmpje en kom te weten waarom we daarin investeren. De Corridors zijn de belangrijkste goederentransportcorridors van Europa en loopt van Rotterdam naar Genua. De Oost- en Zuidoost-corridors in Nederland zijn hier onderdeel van. Bekijk hier het filmpje over het investeringsprogramma Corridors

Cookie settings