Uitvoeringsagenda 2021

 

 
 
 
 
 

Voor de ontwikkeling van de Topcorridors hechten we belang aan een gezamenlijke, integrale, multimodale, regio-overstijgende en internationale aanpak. Hierbij streven wij naar een versterking en verduurzaming van de corridors die tevens bijdraagt aan de economische vitaliteit van omliggende regio’s. We zetten in om in samenhang zes bovengemiddelde knooppunten te ontwikkelen. We onderscheiden drie logistieke waardeketens binnen de Topcorridors. Bij de toekomstige corridorontwikkeling worden deze drie waardeketens naast elkaar ondersteund. Verder zetten we in om samen actiever te sturen op clustering van logistieke bedrijvigheid, inclusief uitwerking van de instrumenten hiervoor.

“De aard van goederenstromen verandert en stelt eisen aan het transportnetwerk”

De Toekomstagenda biedt een gezamenlijk perspectief voor alle corridorpartijen om samen te werken aan én te investeren in krachtige en duurzame Oost en Zuidoost goederenvervoerscorridors. Vanuit dit perspectief maken de corridorpartijen in de Toekomstagenda afspraken over strategische keuzes voor de gezamenlijke inzet op vijf pijlers. De Toekomstagenda bevat een adaptieve roadmap waarin de keuzes zijn vertaald naar een agenda voor de korte termijn (tot 2025) én een ontwikkelperspectief voor de middellange (2025-2030) en lange termijn (vanaf 2030). 

Werk in uitvoering

We maken in het BO MIRT jaarlijks bestuurlijke afspraken over maatregelen en acties die zij gezamenlijk uitvoeren. Dit vormt het Uitvoeringsplan dat jaarlijks kan worden geactualiseerd. Monitoring van de voortgang en van de impact van maatregelen en van andere ontwikkelingen, stelt ons in staat om het uitvoeringsplan zo goed mogelijk te richten op het gezamenlijke perspectief uit de Toekomstagenda en de doelen voor de corridorontwikkeling in 2030.

 

 
Cookie-instellingen