(Inter)nationale multimodale bereikbaarheid knooppuntennetwerk

(Inter)nationale mulitmodale bereikbaarheid knooppuntennetwerk

Bij dit thema ligt de focus op het oplossen van  infrastructurele bottlenecks op de corridors en het bevorderen van digitalisering en datamanagement op de corridors. We maken een onderscheid tussen 'droge' en 'natte' doorstroming, tussen vervoer over weg en de binnenvaart (met haven Rotterdam).

Het gaat goed met de economie. We merken allemaal dat het daardoor steeds drukker wordt op de weg. Ik ben blij dat ik met de regio’s afspraken heb kunnen maken voor wegprojecten waarmee we de grootste knelpunten van Nederland kunnen aanpakken. Ook trekken we geld uit voor maatregelen die we op korte termijn al kunnen inzetten zodat de mensen veilig en zo vlot mogelijk op de plek van bestemming kunnen komen.
Minister Van Nieuwenhuizen

Over de weg (droge doorstroming)
Doorstroming A15 (door rijksoverheid, provincies en regio’s)
Korte termijn maatregelenpakket
Voor de verbetering van de doorstroming op de A15 op de korte termijn is een breed pakket van maatregelen vastgesteld om de komende vier jaar knelpunten aan te pakken. De voortgang van de realisatie van deze maatregelen staat geagendeerd voor de Programmaraad van juni 2019.

Het pakket bestaat uit maatregelen op het gebied van de inzet bergers op strategische plekken, kleine infrastructurele maatregelen, gecoördineerd verkeersmanagement, spitsmijdingen, verkeersveiligheidsmaatregelen Deil–Ochten en verbetering van de last mile verbinding rondom Nijmegen.

Aanpak A15 Gorinchem – Papendrecht
In Zomer 2018 is gestart met het uitvoeren van een MIRT-verkenning voor het A15 traject Gorinchem - Papendrecht. De doelstelling van de MIRT-verkenning is het oplossen van de huidige en toekomstige bereikbaarheidsopgaven door het verbeteren van de doorstroming en de veiligheid in het projectgebied in beide richtingen, waardoor de betrouwbaarheid van de reistijd op het netwerk en de bereikbaarheid van het gebied per saldo verbetert.

Eén van de oplossingsrichtingen voor de lange termijn is een capaciteitsuitbreiding op de A15 tussen Sliedrecht West en Gorinchem. In de verkenning worden meerdere alternatieven onderzocht, waaronder oplossingen waarbij er geen of minimale infrastructurele maatregelen worden genomen zoals Smart Mobility. De MIRT-Verkenning moet antwoord geven op de vraag welke oplossing of combinatie van oplossingen het meest effectief is.

Binnenvaart  (natte doorstroming)
De recent uitgekomen NMCA 2017 laat zien dat de capaciteit op de weg (met namen de A15) vastloopt en
de congestie aan te pakken, dient er naar (multimodale)oplossingen te zoeken. Met name de binnenvaart biedt voor de toekomst voldoende ruimte om deze congestie op de weg te verlichten en bij te dragen aan de landzijdige bereikbaarheid van de zeehavens. Tijdens het BO Mirt van november 2018 is afgesproken om te verder te onderzoeken hoe het vaarwegnetwerk robuuster gemaakt kan worden om regelmatig terugkerende kleine calamiteiten als gevolg van onder andere klimaatveranderingen beter op te kunnen vangen.

Ketenintegratie Rotterdamse haven (voorheen Congestievermindering)
Congestievermindering containerbinnenvaart in Rotterdamse haven heeft  als doelstelling efficiëntere containerafwikkeling in de haven van Rotterdam. Bundeling van lading langs de corridor zal de callsize in de haven van Rotterdam vergroten en zorgt op die manier voor een efficiëntere afhandeling in de haven. Verder zullen er ook maatregelen in de haven zelf worden genomen.  Het Havenbedrijf Rotterdam speelt daarom ook een belangrijke rol. Meer

Vergroten van de robuustheid van het corridor netwerk in de vaarwegen
Het corridornetwerk vaarwegen is niet altijd robuust gebleken, terwijl betrouwbaarheid van de keten een van de belangrijkste voorwaarden vanuit de logistiek is. Voor de binnenvaart is een analyse gemaakt en wordt verder uitgewerkt naar bijvoorbeeld robuuste uitwijkroutes bij laagwater of calamiteiten, 24/7 bediening bruggen en sluizen etc. Het doel van de actie is het vaarwegnetwerk beter bestand te gaan maken om regelmatig terugkerende kleine calamiteiten en toekomstige extreme weersomstandigheden beter op te kunnen vangen. Lees hier meer

Ontwikkelen van een ‘Corridor- Cloud’ concept
De ambitie is om een platform voor toegankelijke digitale transportdata te realiseren. De actie Corridor Cloud faciliteert het delen van (met name logistieke) data, maakt een generieke infostructuur (niet alleen technisch, maar ook juridisch, governance en operationeel) beschikbaar om data met en tussen de logistieke stakeholders uit te wisselen.

De Corridor Cloud helpt voorkomen dat elk functioneel logistiek haar eigen (bericht)standaarden, (technische)protocollen & (jurische)afspraken moet maken. Doelen van de Corridor Cloud:

  • optimaal gebruikmaken van bestaande IT-infrastructuur (digitale infostructuur);
  • realisatie van het data delen, dan wel data beschikbaar stellen tussen bedrijven en/of overheden;
  • het volledig vervangen van papier door elektronisch dataverkeer, vanuit wettelijk kader en operationeel;
  • digitale handhaving van wettelijke verplichtingen, mogelijk gecombineerd met het faciliteren van toezicht op afstand;
  • meer samenwerking tussen overheden (ook onderling) en bedrijven;
  • een effectieve en geharmoniseerde uitwisseling van data tussen deelnemende partijen in de logistieke keten / corridor en daarbuiten (nationaal en internationaal);
  • de toepassing van nieuwe technologie (bijv. 5G, Blockchain).

De scope van Corridor Cloud is multimodaal (weg, barge, rail en buis) en beperkt tot digitale data-uitwisseling.

Samenwerking
In eerste instantie zal onderzocht worden hoe reeds ontwikkelde innovaties (zoals IShare van de Topsector) kunnen worden toegepast t.b.v. deze Corridor-Cloud. Een heel recente krachtenbundeling is de Connected Transport Corridors. Het Rijk, regionale overheden, logistieke brancheverenigingen en marktpartijen gaan onder de noemer Connected Transport Corridors samenwerken om de resultaten uit verschillende succesvolle pilots te integreren in de logistieke praktijk. Op drie veel gebruikte logistieke routes (‘corridors’) worden vervoerders gestimuleerd om veiliger, duurzamer en meer efficiënt te rijden door gebruik te maken van data.

Meer informatie
Wilt u meer informatie? Neem contact op met corridors@minienw.nl

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.